Algemene voorwaarden Master Your Bubble

 

Algemene Voorwaarden 25 mei 2023

Master Your Bubble en Master Your Bubble Academy
– onderdeel van Praktijk Laogong

Artikel 1

Wie is Master Your Bubble?

 

  • Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Praktijk Laogong en Master Your Bubble online academie, gevestigd aan de Poppestraat 12 4711 JP in Sint Willebrord (NB) en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
  • Master Your Bubble is bereikbaar via het e-mailadres stefanie@masteryourbubble.nl en de website
    masteryourbubble.nl.

Artikel 2 Definities
2.1 Opdrachtnemer is Praktijk Laogong, handelend onder de naam Master Your Bubble, en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’.
2.2 Opdrachtgever is de partij, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten, en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid
met ‘jij/je’, ‘jou(w)’, en ‘opdrachtgever’.
2.3 Met ‘partijen‘ worden opdrachtnemer en opdrachtgever samen bedoeld.
2.4 Met ‘overeenkomst’ wordt de tussen ons afgesloten overeenkomst bedoeld. In geval van de aanschaf van een fysiek product is sprake van een ‘koopovereenkomst’. In alle andere
gevallen is sprake van een ‘overeenkomst van opdracht’. Zo nodig wordt in deze algemene voorwaarden daar tussen onderscheid gemaakt.
2.5 Met ‘bijeenkomsten’ wordt bedoeld de door ons georganiseerde (online) events en (online) groepscoaching.
2.7 Met ‘individuele afspraak‘ wordt bedoeld individuele coachingsgesprekken en andere individuele afspraken.
2.8 Onder ‘schriftelijk’ wordt ook verstaan per e-mail.

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, aanvullingen, verlengingen (vervolgopdrachten), werkzaamheden en activiteiten, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken maken.
3.2 Van de algemene voorwaarden afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk zijn vastgelegd.
3.3 Wij mogen onze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wij zullen je vooraf schriftelijk informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen. We geven daarbij aan vanaf welk moment de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Als de wijziging een verslechtering van jouw rechtspositie met zich meebrengt, kan je uiterlijk binnen twee weken na de kennisgeving bezwaar maakt tegen de wijziging. Dan zoeken wij in overleg naar een passende oplossing.
3.4 Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval geldt datgene wat op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst bij de strijdige bepaling komt, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
3.5 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene voorwaarden of als er tussen partijen een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan tussen hen geldt.
3.6 Ook als wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Aanbod en aanvaarding
4.1 Elk aanbod van ons is vrijblijvend en mag door ons worden gewijzigd. Een verstuurde offerte vervalt na twee weken.
4.2 Prijzen zijn exclusief btw en exclusief bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.3 Aan een aanvaarding die afwijkt van ons aanbod zijn wij niet gebonden. Ook zijn wij niet gebonden aan ons aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een
onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.5 De overeenkomst die partijen sluiten kan bestaan uit een combinatie van verschillende diensten. In dat geval gelden de bepalingen voor de verschillende diensten aanvullend op
elkaar.
4.6 Ons aanbod bestaat onder meer uit:
a) Kortdurende online diensten, zoals een e-book, webinar of masterclass (overeenkomst van opdracht)
b) Online programma’s zoals Meridiaan Massage en Acupressuur. (overeenkomst van opdracht)
c) Individuele coaching (overeenkomst van opdracht)

Artikel 5 Kortdurende online diensten
5.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
5.2 Voor de online bijeenkomsten geldt dat wij een planning maken en jou informeren over deze planning. Het niet (kunnen) deelnemen aan een online bijeenkomst leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
5.3 Online bijeenkomsten kunnen wegens verhindering van de spreker worden afgelast, verplaatst of door een andere spreker gegeven worden. Dit leidt nooit tot recht op een
schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.

Artikel 6 Online programma’s
6.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
6.4 Als wij van mening zijn dat een online programma niet de uitkomsten geeft zoals door ons verwacht, dan mogen wij de overeenkomst tussentijds opzeggen wegens gewichtige
redenen. In geval van een tussentijdse opzegging door ons wordt de afgesproken vergoeding naar rato verminderd. Wij zullen je hierover tijdig informeren en zo mogelijk een alternatief aanbieden.

Artikel 7 Activiteiten in een online programma

7.1 Een online programma bestaat uit verschillende online en offline activiteiten. De activiteiten die bij jouw online programma horen staan
vermeldt op de website en in de welkomstmail die je van ons ontvangt.
7.2 Voor bepaalde activiteiten word je ingepland in een bepaalde fase van je deelname aan het online programma. Je ontvangt in principe eenmalig een uitnodiging voor deelname aan deze specifieke activiteit, al dan niet met de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal data of met de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode een afspraak in te plannen.
7.3 Het niet gebruik maken van de uitnodiging om deel te nemen aan een bepaalde activiteit of het niet tijdig inplannen van een afspraak, leidt tot verval van jouw recht om aanspraak te maken op die activiteit zonder recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting. Het tijdig meedoen met de beschikbare activiteiten is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Offline bijeenkomsten
7.4 Een ingeplande offline bijeenkomst kan je verplaatsen, mits je dat
tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 48 uur van tevoren schriftelijk of telefonisch aan ons doorgeeft.
7.5 Een offline bijeenkomst kunnen wij verplaatsen in geval van verhindering. In dat geval zoeken partijen in onderling overleg naar een nieuwe datum of oplossing.
7.6 Een afgesproken individueel gesprek, zoals een belafspraak, kan in onderling overleg worden verplaatst.

Artikel 8 Onrechtmatige inhoud en gebruik van onze online academie
8.1 Je zorgt ervoor dat je met gebruikmaking van onze diensten niet handelt in strijd met het toepasselijke recht en geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals het verspreiden van schadelijke software, misleidende praktijken, het schenden van het auteursrecht en het versturen van spamberichten.
8.5 Wij hanteren een schriftelijke procedure op grond waarvan derden een klacht kunnen indienen in verband met onrechtmatige inhoud.
8.6 Maatregelen genoemd in dit artikel zijn voor jou geen geldige reden om je betaling op te storten of geheel niet te betalen. Ook worden wij niet schadeplichtig door het treffen van maatregelen. Schade en kosten die voortvloeien uit het treffen van maatregelen moet je aan ons vergoeden, als sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 9 Individuele coaching trajecten
9.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
9.2 De overeenkomst is alleen met schriftelijke instemming van beide partijen tussentijds opzegbaar met een opzegtermijn van twee weken.

9.3 Als wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij je niet goed meer kunnen begeleiden als coach, dan mogen wij een opdracht tussentijds opzeggen zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
9.4 In geval van een tussentijdse opzegging behouden wij recht op een redelijke vergoeding voor onze tijd en op vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
9.5 Als een partij verhinderd is voor een individuele afspraak, dan informeert deze de andere partij zo spoedig mogelijk. Partijen maken dan een nieuwe afspraak.

Artikel 10 Events en congressen
10.1 Annulering van je deelname aan een event kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan.
10.2 Bij annulering van je deelname brengen wij de volgende annuleringskosten in rekening:
a) Tussen aanmelding en tot 30 dagen voor het event ben je gehouden aan 30% van het overeengekomen bedrag.
b) Tussen de 30 en 15 dagen voor het event ben je gehouden 50% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.
c) Binnen 15 dagen voor het event ben je gehouden 100% van de overeengekomen prijs te vergoeden.
10.3 Je kunt je laten vervangen door een ander, nadat je ons hierover schriftelijk hebt geïnformeerd.
10.4 In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor ons zwaar wegende redenen, waaronder verhindering van een hoofdspreker, kunnen wij een event voor aanvang verplaatsen. Je ontvangt hiervan bericht. Wij verschuiven je deelname naar een volgende datum. Als deze datum nog niet bekend is, dan zullen we je daarover informeren en op de hoogte houden. Als je niet kunt op de nieuwe datum, dan ontvang je van ons een voucher die je kunt gebruiken voor een ander product of dienst van ons. Als wij het event of congres annuleren, dan komen de betalingsverplichtingen te vervallen en worden gedane
betalingen terugbetaald. 

Artikel 11 Online diensten
11.1 Bij diensten die online geleverd worden geven wij niet de garantie dat deze op ieder moment bereikbaar zijn.
11.2 Zonder voorafgaande bekendmaking kunnen wij de online omgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving.
11.3 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een online dienst geeft je niet het recht op vermindering van de betalingsverplichting.

Artikel 12 Termijnen
12.1 Overeengekomen termijnen, waaronder levertermijnen, zijn indicatief en nooit fatale termijnen. Je moet ons dan ook eerst schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn geven om aan onze verplichtingen te voldoen.
12.2 Ons aanbod heeft een duidelijk aangegeven duur. Hieraan is de eventuele toegang tot onze online omgeving en/of de bijbehorende besloten Facebookgroep verbonden. Als wij je langer toegang geven, dan kan je hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 13 Inzet derden
13.1 Wij mogen de uitvoering van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan een derde. Dit gebeurt met de nodige zorgvuldigheid. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk
voor de uitvoering van de overeenkomst. De algemene voorwaarden en de verplichtingen uit de overeenkomst gelden ook voor de door ons ingeschakelde derden.

Artikel 14 Wat kun je van ons verwachten?
14.1 Wij bieden je tools en ondersteuning aan om het beste uit jezelf en je levensfase te halen en zullen onze diensten zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen verlenen.
14.2 Ons aanbod is erop gericht om jou te helpen om de beste versie van jezelf te worden. Maar je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen transformatie en ontwikkeling. Succeservaring is afhankelijk van je eigen inzet, motivatie, leervermogen en kwaliteiten.
14.3 Wij geven nadrukkelijk geen garanties af voor het behalen van een bepaald resultaat.

Artikel 15 Wat verwachten wij van jou?
15.1 Je bent gemotiveerd en zet je actief in om de door jou gestelde doelen te bereiken. Je neemt je eigen besluiten en draagt hier zelf de verantwoordelijkheid voor.
15.2 Je verstrekt ons gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en informeert ons tijdig over wijzigingen.
15.3 Je stelt je respectvol op naar ons, onze medewerkers, onze experts en andere deelnemers en houdt rekening met hun rechten en privacy.
15.4 Tijdens bijeenkomsten houd je je aan de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Ook houd je je aan de huisregels die gelden op de locatie en volg je de door ons, of door ons ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op.
15.5 Je respecteert ons auteursrecht. Het door ons aan jou beschikbaar gestelde materiaal, waaronder audio, video en documentatie, mag alleen door jou worden gebruikt. Je mag dit materiaal zonder onze schriftelijke toestemming niet verveelvoudigen, openbaar maken, delen met derden of exploiteren. Je mag wel een kopie maken voor eigen gebruik.
15.6 Je kunt online met andere deelnemers communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de groep op Facebook. Je verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Commerciële uitingen zijn niet toegestaan. Wij mogen zonder nader bericht jouw
berichten en reacties verwijderen, als de inhoud daarvan het verwijderen rechtvaardigt.
15.7 Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens bijeenkomsten (ongeacht in welke vorm) is niet toegestaan, tenzij wij hier vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Het maken van opnames tijdens een individuele afspraak is toegestaan mits je dit vooraf aan
ons kenbaar hebt gemaakt. Het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan voor persoonlijk gebruik.
151.8 Je geeft de ontvangen toegangsgegevens voor de online academie niet aan anderen en laat anderen ook niet op een andere wijze
de online omgeving gebruiken.
15.9 Het overtreden van de leden 3 tot en met 8 door of namens jou kan resulteren in onmiddellijke uitsluiting van toegang tot en gebruik van onze diensten. Wij mogen je in dat geval ook verwijderen uit een bijeenkomst. Uitsluiting of verwijdering laat de verplichting tot het betalen van de overeengekomen vergoeding voor de desbetreffende dienst onverlet.

Artikel 16 Wijziging van de overeenkomst
16.1 Wij mogen de inhoud van onze diensten tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering. Ook mogen wij de planning van onderdelen, waaronder data en/of tijdstippen, wijzigen, en bepalen wie de dienst zal leveren en eventueel iemand vervangen. Deze wijzigingen mogen wij zonder overleg doorvoeren.
16.2 Bij een wijziging of aanvulling van de gemaakte afspraken door jou of onvoorziene omstandigheden mogen wij de afgesproken prijs of omvang van de opdracht aanpassen. 

Artikel 17 Facturatie en betaling
17.1 Voor onze diensten ontvang je een digitale factuur, die wordt verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Verzending naar dit e-mailadres geldt als ontvangst door jou.
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
17.2 Uitgangspunt is dat vooraf het gehele bedrag dient te worden betaald. Voor sommige diensten kan je kiezen voor een betalingsregeling, waarbij je in termijnen kan betalen, al dan niet met een eenmalige aanbetaling. De hoogte van het bedrag en het aantal termijnen is afhankelijk van de gekozen dienst.
17.3 Als je (een gedeelte) vooruit moet betalen, dan kun je geen aanspraak maken op levering totdat deze betaling volledig heeft plaatsgevonden.
17.4 Voor sommige diensten, waaronder abonnementen, geldt dat de betaling loopt via een automatische incasso, afgegeven bij de eerste iDeal-betaling. Voor elke geweigerde of gestorneerde automatische incasso mogen wij 25 euro in rekening brengen. Dit is ter
dekking van onze administratiekosten en de kosten die bij ons in rekening worden gebracht bij elke geweigerde of gestorneerde incasso.
17.5 Aftrek, verrekening en opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen is niet toegestaan.
17.6 Wordt er op een factuur niet of niet op tijd betaald? Dan ben je na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, dus zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. De vordering is dan direct opeisbaar. Eventuele betalingsregelingen komen te vervallen. Over het openstaande bedrag wordt de wettelijke handelsrente
berekend, vanaf de vervaldag totdat alles is betaald. Eventuele gemaakte
invorderingskosten dient u dan volledig te voldoen.

17.7 Als je niet voldoet aan je betalingsverplichtingen ter zake van een afgesloten abonnement,
dan mogen wij onze dienstverlening opschorten. De betalingsverplichting blijft echter onverkort bestaan, ook over de periode waarover wij de dienstverlening hebben opgeschort en je dus geen aanspraak hebt kunnen maken op onze dienstverlening.
17.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van jou zijn de vorderingen van ons op jou onmiddellijk opeisbaar.
17.9 Lukt het een keer niet om te betalen? Neem dan direct contact met ons op, in ieder geval voor de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden. Wij zullen dan, indien mogelijk, samen met jou een passende oplossing proberen te vinden.

Artikel 18 Geheimhouding
18.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
18.2 Als één der partijen op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een bevoegde autoriteit of aan een door de wet of bevoegde autoriteit aangewezen derden te verstrekken, en de desbetreffende partij
geen beroep toekomst op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter of autoriteit erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is die partij daardoor niet aansprakelijk voor enigerlei daaruit voortvloeiende schade.
18.3 Deze omstandigheid kan geen aanleiding zijn de overeenkomst op welke wijze dan ook te beëindigen.

Artikel 19 Auteursrecht
19.1 Op alle door ons opgestelde en verstrekte werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot cursusmateriaal, (digitale) werkboeken, e-books, (online) programma’s, video’s en podcasts, berust het auteursrecht uitsluitend bij ons. Deze werken zijn uitsluitend bestemd
om door jou persoonlijk te worden gebruikt.
19.2 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen deze werken niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, aan derden verstrekt of geëxploiteerd, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. Wij kunnen aan een dergelijke toestemming voorwaarden

verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.

Artikel 20 Niet-nakoming, opschorting en einde van de overeenkomst
20.1 Wanneer jij nalatig bent in het nakomen van enige verplichting die op basis van de overeenkomst op jou rust, hebben wij het recht onze werkzaamheden op te schorten of de
overeenkomst te (doen of laten) ontbinden.
20.2 Wanneer er meerdere malen niet of niet op tijd is betaald kunnen wij van jou verlangen dat onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid wordt gesteld in een door ons te
bepalen vorm of een voorschot geeft. Als jij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, zijn wij, onverminderd onze mogelijkheden om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen,
gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten totdat de betalingsachterstand is opgeheven.
20.3 Wanneer jij de overeenkomst wegens een ons toerekenbare tekortkoming en na behoorlijke ingebrekestelling ontbindt of doet of laat ontbinden, zijn wij niet gehouden tot terugbetaling van al betaalde, door ons gefactureerde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijven wij recht houden op de nog niet betaalde, maar wel al opeisbare bedragen die verschuldigd zijn op grond van al verrichte werkzaamheden.
20.4 De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar door partijen, tenzij anders geregeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 21 Overmacht
21.1 Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor ons redelijkerwijs onmogelijk is of wij gehinderd worden om de diensten te verlenen zoals afgesproken en
ons daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor onze rekening komt. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden van een hoofdspreker, epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, werkstaking in ons bedrijf of bij onze leveranciers, gewijzigde overheidsmaatregelen, internetstoring, computerstoring, cybercriminaliteit en
netwerkaanvallen.
21.2 Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.
21.3 Als sprake is van overmacht, dan zullen wij je zo snel mogelijk informeren. Zo mogelijk zullen we een passende oplossing proberen te vinden. In geval van langdurige (langer dan twee maanden) of blijvende overmacht mag je de opdracht schriftelijk ontbinden zonder dat jij aanspraak kan maken op vergoeding van de schade. Je blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Artikel 22 Aansprakelijkheid
22.1 Wij zullen je naar beste kunnen adviseren en begeleiden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt naar aanleiding van onze dienstverlening. Wij kunnen voor de hieruit voorvloeiende schade nooit aansprakelijk worden gesteld.
22.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade – zoals gevolgschade.

22.3 De vergoeding, waaronder schadevergoeding, welke wij aan jou verplicht zouden zijn te betalen gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook, is per voorval of combinatie van gelijksoortige en verbonden voorvallen beperkt tot het bedrag dat jij het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis op grond van de overeenkomst aan ons hebt betaald.
22.5 De opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of grove schuld.
22.6 Als wij aansprakelijk zijn, moet je ons in de gelegenheid stellen de schade in redelijkheid en zoveel als mogelijk is te beperken of ongedaan te maken. Je hieraan verleent dan alle mogelijke medewerking.

Artikel 23 Klachten
23.1 Heb je een klacht over onze dienstverlening of factuur? Neem dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk contact met ons op, zodat wij de klacht kunnen bespreken.
23.2 Je geeft een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn inhoudelijk te reageren en, als de klacht gegrond, te zorgen voor een passende oplossing. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.
23.3 Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.
23.4 Alle klachten bespreek je eerst met ons. Je publiceert geen klachten online, op social media, of anderzijds.

Artikel 24 Afsluitende bepalingen
24.1 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.
24.2 Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.
24.3 Iedere vordering van opdrachtgever, behalve een vordering die al door mij is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gemotiveerd bezwaar is gemaakt of een rechtsvordering is ingesteld.
24.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich in alle redelijkheid hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen, waar mogelijk door middel van mediation.